بیژن الهی

تنها یکبار

می توانست

در آغوشش کشند،

و می دانست، آن گاه

چون بهمنی فرو می ریزد

و می خواست

به آغوشم پناه آورد

نامش برف بود

تنش، برفی

قلبش از برف

و تپشش

صدای چکیدن برف

بر بام های کاهگلی

و من او را

چون شاخه یی

که زیر بهمن شکسته باشد

دوست می داشتم.


#بیژن_الهی


#موج_نو#رضا_براهنی #احمدرضا_احمدی #گروس_عبدالملکیان #آرش_آذرپیک #شمس_لنگرودی #یدالله_رویایی #منصور_اوجی #آریو_همتی #یارمحمد_اسدپور #علی_باباچاهی

#سپکو #پریسکه #واژانه #شعر_مینیمال

#چامک #سه_گانی #نوخسروانی #کاریکلماتور #عریانک #هایکو #شعرطرح