طاهره صفارزاده

کج نیستند

این جماعت افرا

از بیم سایه

خم شده

سر به هم آورده

تکیه به هم داده اند

افرای تک

کز چارسو به نور رسیده

آرام و راست

بر پا ستاده

و پشتوانه تنهائی

بنیاد سربلندی اوست


#طاهره_صفارزاده


#ادبیات_مقاومت