طاهره صفارزاده

کج نیستند

این جماعت افرا

از بیم سایه

خم شده

سر به هم آورده

تکیه به هم داده اند

افرای تک

کز چارسو به نور رسیده

آرام و راست

بر پا ستاده

و پشتوانه تنهائی

بنیاد سربلندی اوست


#طاهره_صفارزاده


#ادبیات_مقاومت#رضا_براهنی #احمدرضا_احمدی #گروس_عبدالملکیان #آرش_آذرپیک #شمس_لنگرودی #یدالله_رویایی #منصور_اوجی #آریو_همتی #یارمحمد_اسدپور #علی_باباچاهی

#سپکو #پریسکه #واژانه #شعر_مینیمال

#چامک #سه_گانی #نوخسروانی #کاریکلماتور #عریانک #هایکو #شعرطرح