انواع داده در کاتلین (data types) - قسمت 1

val language: Int
val marks = 12.3

توی مثال بالا، نوع متغیر رو تعیین میکنیم و بعد مقدارش رو مشخص میکنیم.

نوع متغیرها در زبان کاتلین و در حالت کلی بصورت زیر هستش:

 • داده های عددی (Numbers)
 • داده های منطقی (Boolean)
 • داده های کاراکتری و رشته ای (Characters and Strings)
 • آرایه ها (َArrays)

داده های عددی

داده های عددی را برحسب سایز و اندازه عدد میتوان به چند دسته تقسیم کرد:

 • Byte ------------------ range: [-128, 127] --------------------- 8-bit
 • Short ----------------- range: [-32768, 32767] ------------ 16-bit
 • Int --------------------- range: [-2^31, 2^31 - 1] ------------- 32-bit
 • Long ----------------- range: [-2^63, 2^63 - 1] ------------- 64-bit
 • Float ----------------- single-precision ------------------------ 32-bit
 • Double -------------- double-precision ---------------------- 64-bit

یکی از فرق های داده float با double، دقت اونها هستش. توی تصویر زیر کامل نشون داده شده:

 دقت داده های اعشاری در کاتلین
دقت داده های اعشاری در کاتلین


fun main(args : Array<String>) {
    val x: Byte = 112
    println("x is: $x")
    
    val temperature: Short = -11245
    println("$temperature")
    
    val score: Int = 100000
    println("$score")
    
    val highestScore: Long = 9999
    println("$highestScore")   
    
    // distance is of type Float
    var distance = 19.5F
    println("$distance")
    
     // distance is of type Doubleval distance = 999.5 
     var distance = 999.5
     println("$distance")
    
    // ----------------------------------------------------------------------------------------
    val x = 321    // در حالت کلی نیازی به تعیین نوع داده نیست
}
البته در حالت کلی، نیازی به تعیین نوع داده نیست و کاتلین خودش تشخیص میده.مطالعه بخش دوم در اینجا