شرقی‌های خوش‌بین و غربی‌های بدبین

رنه گنون، اندیشمند فرانسوی قرن بیست، کتابی دارد در نقد تمدن غرب با عنوان: بحران دنیای متجدد.

دکتر سیدحسین نصر، استاد ایرانی دانشگاه شیکاگو، در مقدمه‌ای که بر ترجمه‌ی این کتاب نوشته، به نکته‌ی ظریفی اشاره کرده و گفته است:

«بهترین نقد از معایب تمدن غربی ... بدون شک می‌تواند از خود غربی‌ها باشد. چون ایرانیان مانند سایر شرقی‌ها هر قدر هم که بکوشند جامعه‌ی غربی را بررسی کنند، نمی‌توانند مانند خود آن‌ها به مسائل عمیق و معایب پنهانی آن پی برند و به همین جهت نیز بسیاری از شرقی‌ها امروزه از خود غربی‌ها به آینده‌ی تمدن جدید غرب خوش‌بین‌ترند.»

و اکنون این پرسش بسیار مهم باقی است که:

از ورای این خوش‌بینی‌های فریبنده، واقعیت‌های تلخ و شیرین تمدن غرب و چشم‌انداز فردای آن را چگونه می‌توان دریافت؟