شما حق ندارید اعتراض کنید !

گفتم اگر من در ورود به کلاس پنج دقیقه تأخیر کنم، واکنش شما چیست؟

اولی: خوشحال می‌شویم !

دومی: اتفاق مهمی نیفتاده !

سومی: پنج دقیقه که چیزی نیست، بیش‌تر از این‌ها هم بوده و ما چیزی نگفته‌ایم !

چهارمی: من اعتراض می‌کنم !

گفتم: چرا ؟

گفت: چون شما وقت ما را تلف کرده‌اید و ما حق داریم اعتراض کنیم.

گفتم: شما حق ندارید اعتراض کنید !

با تعجب گفت: چرا حق نداریم؟

گفتم: شما حق ندارید بلکه وظیفه دارید اعتراض کنید.

از حق می‌توان گذشت اما وظیفه را حتماً باید انجام داد.

اعتراض، نه براندازی است و نه یک حق شخصی که به‌راحتی از آن چشم بپوشیم،

اعتراض یک وظیفه است،

وظیفه‌ای برای اصلاح اجتماعی که در آن زندگی می‌کنیم.

طفره رفتن از انجام این وظیفه، به هر علت و دلیل و بهانه،

پیامدی جز انحطاط و فساد روزافزون نخواهد داشت.