شروع

اینکه فکر میکنم هیچ هنری توی زندگیم ندارم، اینکه سی و خورده ایی سالمه و 14 سال رو به شغلی گذروندم که یکی از علل اصلی مسائل ناخوشایند روانی الانمه ، اینکه نه از گذشته م راضی ام نه از الانم و نه امیدی به آینده دارم ، و اینکه به شدت احساس کسالت می کنم ؛ باعث شدند که شروع کنم به نوشتن.