مجله لیلاج با هدف آگاه سازی و آموزش به جامعه قمار بازان به آدرس اینترنتی www.leylajmag.com و به زبان فارسی (پارسی) شکل گرفته است.