خاطرات جزیزه بکر هرمز!

خاطرات جزیزه بکر هرمز!
کوچک بود اما وسیع، اهالیش تیره پوست ولی روشن دل، آسمانش کمی یک رنگ تر،...