روزی هزاربار...

روزی هزار بار برای خودتان بنویسید عزت نفس. روی آینه، کف دست، گوشه‌ی کتاب، روی یخچال، آلارم موبایل!

با خط قرمز هم بنویسید ترجیحا که هی جلوی چشم‌تان باشد؛ که باباجان خط قرمز هر رابطه‌ای [کاری و عشقی و عاطفی و رفاقتی و رختخوابی و خانوادگی حتی] عزت نفس است.

که هی حواستان باشد اگر دارید به خیال خودتان رابطه‌ای را نجات می‌دهید توی عملیات نجات، کرامت انسانی خودتان را فدا نکنید.

توی اتاق عملش هم اگر لازم باشد دست و سر و گوش و چشم و مری و معده را دور می‌اندازند که قلب و مغز زنده بماند.

آقاجان! از خودتان هم اگر گذشتید از خودتان نگذرید.. ها؟ خودتان را که از سر راه نیاورده‌اید.. آورده‌اید؟ روی دست خودتان که نمانده‌اید.. مانده‌اید؟