معمار صنعت آذربایجان

معمار صنعت آذربایجان
معمار صنعت آذربایجان

اما تقی توکلی که بود؟ چه پیشینه‌ای داشت؟ زندگی‌اش چگونه گذشت؟‌ منشأ چه اثراتی در صنایع نوین ایران شد؟‌ تفاوت‌ها و تمایزهایش با دیگر کارآفرینان هم عصر خودش چه بود؟‌ و در نهایت اینکه دلیل اهمیت او دست کم در تاریخ یکصد سال اخیر را باید در کجا جست‌وجو کرد؟

تقی توکلی از آن دست شخصیت‌هایی است که در دوران زندگی‌اش کمتر کسی سراغ او رفت و برای همین هم تاحدود زیادی مغفول ماند، حتی زندگی‌نامه‌اش مانند افرادی چون ایروانی و برخوردار به رشته تحریر درنیامد و اکنون تنها جستارهایی پراکنده از کار و زندگی او در دسترس است. اما همین تکیه‌های پراکنده و بعضی گفته‌ها و خاطراتی که در این طرف و آن طرف از سوی نزدیکانش نقل شده، می‌تواند تا حدودی شخصیت و روحیات او را در زندگی و کسب و کارش به ما معرفی کند.