آشنایی با انواع مکاتب بشری!

علاقه ی زیادی به آموختن مکاتب داشتم، از قضا چند روز پیش اینها رو در گروه شخصی خویش ذخیره کردم، اما گفتم اگر مطالب اونجا باشه فقط خودم استفاده میکنم، اینجا منسجم و به ترتیب باشه تا دو نفر دیگه هم استفاده کنند :)
امیدوارم مفید واقع بشه.


مکاتب فلسفی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA_%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C

مکاتب سیاسی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87:%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8_%D9%88_%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%A6%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C

مکاتب دینی

http://ketabwasaif.com/2017/02/10/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C-%DB%8C%D8%A7-%D9%85%D8%B0%D8%A7%D9%87%D8%A8-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81-%D9%88-%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF-%D8%AF%DB%8C%D9%86/

مکاتب ادبی

https://cafecatharsis.ir/8847/%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87/


مکاتب روان شناسی

https://maktabkhooneh.org/mag/familiarity-with-schools-of-psychology/

مکاتب هنری

http://www.cgartcenter.ir/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%B1%DB%8C/

مکاتب اقتصادی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C


مکاتب سینمایی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87:%D8%AC%D9%86%D8%A8%D8%B4%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%DB%8C


مکاتب عکاسی

https://vista.ir/w/a/16/uw0dq/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%DA%A9%D8%A7%D8%B3%DB%8C

مکاتب موسیقی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%AF%D9%87:%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%82%DB%8C

مکاتب مدیریت

https://maktabkhooneh.org/mag/types-of-management-schools/


مکاتب اخلاقی

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%82%DB%8C

مکاتب حقوقی

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82