هدف هایتان را نه تنها روی کاغذ بیاورید بلکه سعی کنید به آن ها واقعیت ببخشید بدون تلاش امکان ندارد هیچ کدام از اهدافتان محقق شود .بنابراین برای رسیدن به اهدافتان سرسخت باشید و مدام آن ها را پیگیری کنید