اگر نظر یا جهت گیری ای دارم، از درستیشان مطمئن نیستم اما سعی میکنم باشند. بیان دیدگاه های مختلف برای زندگی مفید است.