بازندگان زنده به گور

به خیالمان چه چیزها که گذر نکرد، در این دوره خواستیم زندگی کنیم و نگذاشتند. تبدیل شده ایم به مردگانی متحرک که چند سالیست زنده به گورمان کردند.

عمرمان به در شد و جوانیمان رفت اما هیچ کس پاسخی نگفت، باختیم و باختیم و باختیم و تنها یک چیز شنیدیم:

یمن و سوریه