فلانت را برده اند و خورده اند

هی فلانی

شنیده ام فلانت را جا گذاشته ای؟

مگر آدم فلانش را جا میگذارد؟


هی فلانی

شنیده ام مال فلانی را خورده ای؟

مگر آدم مال فلانی را میخورد؟


هی فلانی

شنیده ام فلانت را فروخته ای؟

مگر آدم فلانش را میفروشد؟


هی فلانی

شنیده ام فلانتان را به یغما بردند

مگر آدم چقدر فلان دارد که به یغما ببرند


هی فلانی

شنیده ام فلانتان شد 18000 تومان؟

مگر آدم چقدر در میاره که برای فلانش 18000 تومن پرداخت کنه؟


هی فلانی

هی فلانی

هی فلانی


خیلی وقت است فلانت را بی اجازه

... برده اند

... خورده اند.

چنگیز فلان فلان برده
چنگیز فلان فلان برده