لگدی از خرهای زمانه

زدند و خوردیم

چنان خرمان کردند و چنان لگد خوردیم که خریتمان نپرید هیچ، خر تر هم شدیم و چنان سواری میدهیم که پیاده نمیشوند که نمیشوند

از اول خر نبودیم داشتیم مثل آدم زندگی میکردیم اما این خر نشینان باعث شدن خر شویم آخر در محله خر نشینان مگر میشود عاقل بود؟! حال عاقل شدیم؟! در پاچه مان رفت اما خیلی گران! خریت سیری چند؟!