شناخت صاعقه گیر اکتیو

شناخت صاعقه گیر اکتیو

صاعقه گیرهای اتمی به‌صورت کلی نیرو و انرژی مصرفی خود را از منابع خارجی تأمین نخواهند کرد و در ضمن نیروی یونیزاسیون بالا، شعاع محافظتی گسترده‌ای را فراهم می‌کند. صاعقه‌گیرهای اتمی برای انجام دادن پدیده‌ی یونیزاسیون، به ارتعاشات سزیومی که در درون آن است، نیاز دارند. در کل علت حذف گروه صاعقه گیر اتمی از مدار تولید و مصرف به‌صورت زیر است:

۱- یونیزاسیون هوای اطراف صاعقه گیرهای اتمی در کل روزها و فصل‌های سال اجرا می‌شود و وابستگی و ارتباطی با وضعیت محیطی و آب و هوایی ندارند.

۲- این نوع از صاعقه گیرها محیط و مکان مورد نظر را در مواقع غیرضروری با یونیزاسیون زیاد دچار آلودگی می‌کنند و جریان‌ها و ارتشاعات رادیواکتیوی را در کل برای تمام موجودات زنده جهان به وجود می‌آورند. (دوری و اجتناب از صاعقه گیر اتمی توسط کارشناسان توصیه شده است.)


۳- وابستگی شدید صاعقه گیر‌های اتمی به عناصر اتمی موجود.

۴- یونیزاسیون در صاعقه گیرهای اتمی ارتباط مستقیم با زمین نداشته و اساساً به علت عناصر خاص مثل عنصر رادیواکتیو، نیرو و انرژی از پدیده‌ی یونیزاسیون نشئت نمی‌گیرد. در هنگام قطع شدن جریان مسیر چاه ارت، پدیده یونیزاسیون ادامه خواهد داشت و این نوع از صاعقه گیرها بدون داشتن اتصالات خوب با زمین، هدف اصلی صاعقه خواهند شد.

در موقع دریافت صاعقه، به دلیل نقص و عیب در جریان مسیر تخلیه، صاعقه گیر از هم متلاشی شده و یا به کنار خود جرقه‌های جانبی پرتاب می‌کند و سبب آتش‌سوزی گستره نیز می‌شود؛ علت‌های فوق در کل باعث حذف صاعقه گیر اتمی از چرخه تولید و مصرف شده است.