استفاده از SVG در پروژه های Xamarin forms

چرا از Svg استفاده کنیم؟یکی از مهم ترین دلایل استفاده از Svg وابسته ن...