این افراد 200 1046 را دنبال می‌کنند:

وبلاگنویس http://behabady.ir
یک توسعه دهنده فناوری. بنیان‌گذار لیلاک. هم‌بنیان‌گذار سابق پیگیر، آی‌تاید، یو‌کانکت، ژاو. مدیر سابق فناوری اطلاعات کارگزاری بورسیران. منصرف از مهندسی برق امیرکبیر.
گاهی حس میکنم خدا آنقدر موذیانه در زندگیم حضور دارد که نمیخاهد او را ببینم.و این تصور به من امیدی آرام و روشن میبخشد.که به آنچه برای آن زاده شده ام خواهم رسید.