به داد علوم انسانی و فلسفه برسید

پس از سالها زندگی ، کار و علاقه به مسائل ریاضی ، فنی، و مهندسی د...