قدرت را میدانم خدای بزرگ

درود من به خدادرود من به خدا .تنها اوست که میپرستم و اوست که شاکرش هست...