قدرت را میدانم خدای بزرگ

درود من به خدا

درود من به خدا .تنها اوست که میپرستم و اوست که شاکرش هستم.

پروردگار من سپاسگزارم از تو بخاطر داشته هایم.بخاطر سلامت جسمانی خود و خانواده ام .بخاطر توانایی هایم.بخاطر داشته ها و نداشته هایم......