لبخند من باش.

چشماشو از قصد این شکلی کشیدم چون داره روانی میشه:)
چشماشو از قصد این شکلی کشیدم چون داره روانی میشه:)


شاید اگر؛

لبی لبخندی می گشود؛

سال های اخر؛

دیر تر می آمد.


نگاه می کردم...

میز؛ کتاب؛ قهوه ی سرد.

4 عصر؛ هجومِ درد.

نگاه می کردم...

روشناییِ فضا؛ چِرک آلود.

ثانیه ها؛ مست.

نگاه می کردم..

لب ها؛ بی مِیل برای بوسیدن.

چشم ها؛ خیره به در.

نگاه می کردم..

حنجره؛ کویر.

و بغض ها؛ زنده به گور.

نگاه می کردم...

سیگار؛ رقصِ دود؛ مَرد؛ غرور.

نگاه می کردم...

خیابان؛ خاموش.

شهر؛ بی نور.

نگاه می کردم...

وفاکاری؛ حقیر.

محبت؛ مظنون.

بار آخر بود؛

نگاه می کردم..

پنجره؛ دعوت به سکوت..

زندگی؛ مشتاقِ خون...
نفیسه خطیب پور _ فضای فیک اینستاگرام roots.ofme@