نگاهم کن..

دیگه رد دادم
دیگه رد دادماگر دیدی؛

گُلی برای روییدنِ طراوَت بار؛

در گلدانِ من؛

غنچه ای نمی دهد؛

خواهی دانست؛

این خانه؛

این دست ها؛

آن خاک؛

و آن پنجره؛

آواره ی بیابانِ امید،

با کوله باری از نا شده است..

...

اگر دیدی..

اگر..

تمنا دارم؛

ببین!

...

اگر چشم های تو؛

مرا ببینَد؛

به تمامِ زیبایی های زندگی قسم؛

که من هم؛

زیبا خواهم شد!.

که من هم؛

غنچه خواهم داد.

که من هم؛

از آن بیابان؛

به خانه ی قبلت؛

پناه خواهم برد.


نگاهم کن..
نفیسه خطیب پور

فضای تخیلی اینستاگرام roots.ofme@