همان حالِ خوب.

پشت بومِ رویاها
پشت بومِ رویاها

بر بال های باد؛

عشقی محبتی؛

پرواز می کند.

آشفتگی ها را؛

از ناله های خون؛

اخراج می کند.

بر بال های باد؛

هیچ نوجوانی؛

گریه نمی کند.

شب های بیدار را؛

با غصه های خویش؛

رگبار نمی کند.

بر بال های باد؛

شلیک های مرگ؛

پرواز نمی کند.

از خانه های عشق؛

تا پرتگاه ِتَرْکْ؛

سفر نمی کند.

بر بال های باد؛

هرگز برادری؛

بُغضی نمی کند.

در انتظار ِِ نور؛

تا سال های دور؛

با هر سپیده ای؛

یا هر غریظه ای؛

اندوه نمی کند!..نفیسه خطیب پور _ 99/11/16

فضای الوده به خود بینیِ اینستاگرام roots.ofme@