یک نفر.

^^
^^

به جای خودتان این بار؛

به دیگری نگاه کنید..

بینِ تمام آسیب ها؛

به او نگاه کنید..


لباس هایش را در بیاورید؛

زخم هایش را چنگ بزنید؛

گونه هایش را شور کنید؛

اتاقِ خاطره هایش را؛ به دادخواهی ترغیب کنید..

مُداوم..

سنگین..

اجباری..

تمام حرص ها و غرور هایتان را ؛

تمام چهره های ساختگی؛

تمام رنگ های خود را؛ در تئاترِ زندگی برایش نمایش دهید..

کافیست برایش؛

برای یک نفر؛

صادق باشید!

او؛ شما را به آغوش خواهد کشید!

دوستتان خواهد داشت و صبح های خویش را با شما به لبخند دعوت می کند!

شما برایش همان طنابِ داری هستید که هنگام غروب از زندگی؛ پاره پاره شد!


دست نیافتنی.

مغرور.

تنها.

غم زده.

دو رو.

شما انتخاب می کنید چه چیز در چشم هایتان باشد.

او را از بودن حذف کنید و از قایقِ طوفان زده؛ به دریای سیاه تبعیدش کنید.

یا اینکه؛

یک نفر باشید.

حداقل برای خوده وجودیِ تان یک نفر باشید؛ با یک چهره!

دوستش داشته باشید؛

خداحافظی را کنار بگذارید و میانِ فراوانیِ خورشید های زندگی؛ ماه خود را پیدا کنید...

شکی نیست؛

برای او؛

یک دوستَت دارمِ حقیقی؛

کافیست.


.

.

.

.

.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

نفیسه خطیب پور _ فضای فریب دهنده اینستاگرام roots.ofme@