باور بکن

من یقین دارم که این اوضاع بهتر می‌شود، باور بکن

خرج این خانه هم با دخل آن ، برابر می‌شود، باور بکن

روزی می رسد صدای نیشکر، بی حکایت

از دل کوه شناور می‌شود، باور بکن

روزی آید که «می‌خوارگی» گناه نیست

درد و دل ها؛ آشنا با لب ساغر می‌شود ، باور بکن

در بزنگاه افول زندگی، طمأنینه‌وار

خواهی نخواهی روزی محشر می‌شود، باور بکن

آتش نمرود خوردن ، صبر ایوب کردن تا به کی؟!!

خدا هم میدانست انسان روزی کافر می‌شود باور بکن

باغبان خسته ایم، استاده زیر نخل پر ثمر

خستگی هم مثل خرما بار خاور می‌شود، باور بکن

پاروی شکسته در بغل، خیره بر رخ موج

زهی خیال است کشتی به آخر می‌شود، باور بکن

چه بگویم، که نگفته هم پیداست

این نه حقی ست که با برادر می‌شود، باور بکن

در قعر این کلاس های تک جنسیتی، دیر بجمبید!!

پسر که هیچ، دختر هم عاشق دختر می‌شود، باور بکن

توانستیم و نه ماهه همسر شد پا به ماه

امّا زندگی بهتر با فرزند کمتر می‌شود باور بکن

نه یک بار، که صد بار بگو«اوضاع رو به راه است »

من یقین دارم که این اوضاع بهتر می‌شود باور بکن

#علی_آصف‌_زاده
#در_حال_ویرایش