برده ژن

چه اسمی برای وضعیت کنونی خودت میذاری تقدیر؟خواست خدا ،اتفاق،شرایط جبری،بدشانسی یا...؟ اگه با خودت رو راست باشی می بینی که از این وضعیت راضی نیستی اگه رو راست تر باشی می بینی از هیچ وضعیتی راضی نبودی و اگه واقع نگر باشی میفهمی اصلن ما به دنیا نیومدیم که از زندگی راضی باشیم به دنیا اومدیم برای بقای نسل درست مثل تموم حیوانات