تمایل به بدبختی

میل عجیب به بدبختی ،چیزی که باور ان شاید سخت باشد این که آدمهای بدبخت با بدبختی خود لاس میزنند در اعماق وجودشان میل عجیبی به بدبختی خود دارند ،میل به حقارت ،مورد دلسوزی قرار گرفتن ،میل به خوار شدن ،شاید برای خیلی ها این نکته ای باور نکردنی باشد اما اگر با بدبخت ها دمخور شوید متوجه این واقعیت میشوید انها در ظاهر از موقعیت خود ناراضی هستند اما در اعماق وجودشان میلی وصف ناشدنی به بد بختی دارند.