ساعت لنگ در هوا

آقا ساعت چنده طرف به ساعتی که پشت دستش بسته نگاه نمیکنه موبایلشو از جیبش درمیاره و میگه فلان ساعت و دقیقه

ساعت مچیش خرابه؟عقب با جلوئه؟باطری نداره؟هر کدوم از ایناس چرا ساعتو رو مچش بسته ؟