مسیر عوضی

این بار راهی بهم نشون بده به بن بست نخوره،یه راهی که مشخص باشه کوره راه و بیراهه نباشه دیگه حوصله آزمون و خطا ندارم یه راهی منو ببر که تهش خسته و کلافه نشینم به مسیر رفته خیره بشم و با خشم بگم یه بیراهه ی دیگه