و آه از نگاهش

و آه از نگاه‌های عاشقانه

اصلن به جز نگاه مگر راه دیگری برای ابراز عشق هست؟

به جز «بودن» و به جز در سکوت نگاه کردنش

وقتی که هست و هیچ چیزی به جز همین بودنش در این جهان نمی‌خواهی و دوست داری که جهان در همان لحظه متوقف شود و آری انگار می‌شود.

زمان متوقف می‌شود و در همان زمان دریچه‌ای به جهان موازی باز می‌شود و باقی عمر سپری می‌شود.