سوسای اویاماسوسای اویاما

بی شک در میان افرادی که با یکدیگر زیاد تمرین می کنند و عرق می ریزند دوستی عمیقی به وجود می آید. جذابیت کیوکوشین در میان کاراته کاهای جهان در دوستی آنان است. مفهوم واقعی دوستی در بی اعتنائی به منافع شخصی است. ضرب المثل چینی می گوید: برای دوست خوب سر خود را هم بده