نخند ، چرا داری میخندی؟؟

نخند ، اصلاً خنده نداره ، تو چرا داری میخندی ؟

- خب چیکار کنم ؟

نمیدونم ، اما اصلاً خنده دار نیست ،

- نمیتونم ، چرا نباید بخندم ؟

بخند اما نه به هر چیزی ،

- باشه ؛ اما نمیتونم .

حداقل سعیتو بکن ،

- باشه ، بیا دیگه در این مورد حرفی نزنیم چون میدونم به جایی نمیرسه .

( گفت و گوی کوتاه من و خواهرم به واکنش خنده های بی دلیلم از نظر او )

?
?

دیروز خواهرم ازم پرسید چرا بعضی وقتا به چیزای کوچیک انقدر می خندم ؟ فکر کنم بیشترین کاری که تو زندگیم کردم خندیدن بوده ، نمیدونم چرا وقتایی که به هر دلیلی ناراحتم بجای اینکه گریه کنم پشت سر هم می خندم ، انقدر می خندم که اشکم در میاد اما هیچوقت نمی ذارم اشکام تبدیل به گریه بشن و کسی بفهمه که دارم گریه میکنم ، خودمم نمیدونم چرا این کارو میکنم چرا نمیرم یه جایی گریه کنم تا راحت بشم ، اما اینو میدونم که دست خودم نیست ، خب ، اینطوری راحت میشم ، با خندیدن به یه جک کوچولو شروع میشه و اونقدر بهش میخندم تا وقتیکه بفهمم چشمام پر از اشکه و بعدش سکوت میکنم و راحت میشم .

?
?

پ.و ۱ : خانوادم دیگه به این رفتارم عادت کردن و فکر میکنن چون خیلی خوشحالم انقدر می خندم.

پ.و ۲: شما وقتی ناراحتید فقط گریه میکنید ؟