مولانا،

اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من ، دل من داند و من دانم و دل داند و من !
اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من ، دل من داند و من دانم و دل داند و من !نکند فکر کنی در دلِ من یادِ تو نیست 
‏گوش كن ! 
نبضِ دلم زمزمه اش با تو یکیست
‏
نکند فکر کنی در دلِ من یادِ تو نیست ‏گوش كن ! نبضِ دلم زمزمه اش با تو یکیست ‏آن چنان جای گرفتی تو 
به چشم و دل من 
که به خوبان دو عالم نظری نیست مرا
آن چنان جای گرفتی تو به چشم و دل من که به خوبان دو عالم نظری نیست مرا