رسیدن به هدف

رسیدن به هدفبرای رسیدن به اهداف ، هر فرد راه و مسیر خاص خود را دارد، در شروع همه با انرژی |پیش می روند، پله های اول را با اشیاق بالا رفته و با هر پله ، به دستاورد کمی می رسند و انرژی میگیرند و به راه خود ادامه می دهند. همه کارها وقتی به اواسط را میرسیم سختی ها یکی پس از دیگری خود را نشان می دهند، تبعات اشتباهاتی که مرتکب شدیم ، به طور مثال خطاهای محاسباتی، در نظر نگرفتن بازار هدف ونیاز مشتری، پاسخ های نادرست و خرید های اشتباه ، نداشتن اطلاعات ناکافی در ارزیابی و راه حل و مسایل دیگر . این سختی ها در افراد تاثیر های مختلف دارد برخی افراد توان حل این مشکلات را داشته و در صدد جبران آنها برمی آیند برخی دوباره تلاش می کنند تا مجدد اشتباهات را مرتکب نشوند برخی دیگر افراد دلسرد شده تا جایی که پیش می روند که از هدف خود منصرف می شوند. سوالی که پیش می آید این هست برای اینکه در راه و مسیر رسیدن به هدف دلسرد نشویم چه راه حل هایی وجود دارد در ا بتدا باید با روند رسیدن به هدف آشنا باشیم که با چه چالش هایی ممکن است روبرو شویم و با پذیرش سختی ها میتوانیم بر دلسردی خود غلبه کنیم وقتی بدانیم همه مسایل گل و بلبل نیست در مواجه با مشکل، یا وقتی به زمین خوردیم، دست روی زانوی خود میگذاریم و بلند می شویم و با قدرت به راه خود دامه میدهیم. این را نیز بدانیم که اطرافیان نیز ممکن است با منفی گویی و بیان مشکلات راه و مسیر این سیگنال را به ما بدهند که نمیتوانیمیا سخت است یا هدف دیگری را انتخاب کن. برای این است که گفته می شود تا وقتی به هدف نرسیدید، اهدافت را به اطرافیان بازگو نکنید. پس با مطالعه و مشورت با فراد ذبده و با آشنایی با چالش های مسیر و بازگو نکردن اهداف با اطرافیان بخصوص افراد منفی باف و حسود ، پر قدرت به راه خود ادامه دهید تا به هدف خود برسید.