نتایج آزمون پروانه کارآموزی وکالت دادگستری1401


نتایج آزمون پروانه کارآموزی وکالت در سال 1401 (مربوط به نوبت پذیرش سال 1400) اعلام شده که می توانید از لینک زیر مشاهده نمایید:

مشاهده نتایج آزمون کارآموزی وکالت


تعاريف کارآموزی وکالت دادگستری

ماده  ١) در اين شرح وظايف ، اصطلاحات در معاني زير استفاده شده است:

الف ) اتحاديه : اتحاديه سراسري كانون هاي وكلاي دادگستري ايران.

ب ) صندوق :‌صندوق حمايت وكلا و كارگشايان دادگستري.

ج )‌ پروانه : پروانه كارآموزي وكالت دادگستري.

د ) كانون يا كانون متبوع : كانون وكلاي دادگستري صادركننده پروانه.

ه ) آزمون : آزمون ورودي داوطلبان كارآموزي وكالت.

و ) كارآموز : دارنده پروانه معتبر از كانون.

ز ) كميسيون : كميسيون كار آموزي كانون مربوط.

ح ) دوره يا كارآموزي : مدت زمان انجام تكاليف كارآموزي.

ط ) پروانه معتبر : پروانه اي كه با شرايط قانوني صادر و در موعد مقرر تمديد اعتبار شده و از درجه اعتبار ساقط نشده باشد.

ي ) محل اشتغال : شهري كه از سوي كانون براي اشتغال به وكالت تعيين مي شود.

ك ) محل كارآموزي : شهري كه از سوي كانون براي طي دوره ، تعيين مي شود.

ل ) وظايف يا تكاليف :‌كليه تكاليفي كه كارآموز بايد در طي دوره انجام دهد.

م ) پايان يا ختم دوره : اتمام انجام كليه تكاليف ، طبق شرح وظايف در مدت مقرر و اعلام كتبي به كميسيون.

ن ) مدارك : آنچه كه نشان دهنده انجام تكاليف است.

س ) اختبار : امتحان كتبي و شفاهي پايان دوره.

ماده ٢ ) كارآموز به محض صدور پروانه ، تحت پوشش صندوق قرار مي گيرد، لذا بايد حق  بيمه مقرر را در مهلت معين بپردازد.

ماده ٣‌ ) ملاك تعيين محل اشتغال ، نمره اكتسابي داوطلب در آزمون ، صرفنظر از سهميه قبولي خواهد بود.