من نمی خواهم موفقیت ها را تکرار کنم . دلم می خواهد بــه چیزهای جدید بپردازم.