قسامه و تفاوت تعداد قسم ها

قسامه چیست؟ آیا تا به حال با این واژه روبرو شده اید. آیا مدانید تعداد قسم ها برای هر جرمی متفاوت است. در ادامه مطلب با بهترین وکیل حقوقی در اصفهان همراه باشید تا مفهوم قسامه و تعداد قسم ها و شرایط آن را برایتان شرح دهد.

قسامه چیست؟

قسامه به معنی سوگند خودرن است. به مجموعه سوگند ها یا قسم هایی که برای اثبات جنایت عمدی یا غیر عمدی خورده میشود قسامه میگویند. قسامه در صورتی اجرا میشود که منکرِ جنایت، ادله دیگری به جز سوگند نداشته باشد و یا لوث برای قاضی حاصل شود. شک و تریدی که برای قاضی در مورد بی گناهی یا گناهکار بودن متهم پیش می آید برا لوث میگویند.

تعداد قسم ها

تعداد قسم های در زیر می آید. برای جرمی است که قتل نیست و کمتر از قتل و جرم بر اعضا یا منافع است:

  • ۶ قسم برای جرمی که منجر به پرداخت دیه کامل باشد.
  • ۵ قسم برای جرمی که منجر به پرداخت پنج ششم دیه کامل باشد.
  • ۴ قسم برای جرمی که منجر به پرداخت دو سوم دیه کامل باشد.
  • ۳ قسم برای جرمی که منجر به پرداخت یک دوم دیه کامل باشد.
  • ۲ قسم برای جرمی که منجر به پرداخت یک سوم دیه کامل باشد.
  • ۱ قسم برای جرمی که منجر به پرداخت یک ششم دیه کامل یا کمتر از آن باشد.

نکات قسامه

از قسامه فقط برای اثبات اتهام یا برائت از اتهام جنایت موجب قصاص یا دیهاستفاده میشود و برای هرجرمی نمیتوان از قسامه استفاده کرد. برای جرم قتل عمد و غیر عمدی و یا کمتر از قتل و جرم بر اعضا یا منافع تعداد قسم ها متفاوت است.پنجاه نفر مرد از خویشان و بستگان مدعی برای اثبات قتل عمد باید سوگند یاد کنند. که سوگند خود شاکی چه مرد باشد چه زن محسوب نمیشود.این پنجاه نفر باید سوگند بخورند که متهم قاتل است. و یا از قاتل بودن متهم اطلاع دارند.

تفاوت قسامه در جراحت و قتل

هنگام اجرای این شیوه سوگند در مورد قتل، باید پنجاه شخص مختلف جهت اقامه قسامه حضور پیدا کنند و کسی نمی‌تواند با تکرار قسم‌ها تعداد آن‌ها را به پنجاه عدد برساند، اما در جنایت بر اعضا و منافع بهترین وکیل در اصفهان بیان میکند که در صورت نبود نفرات لازم، شاکی اعم از اینکه زن باشد یا مرد خود می‌تواند به همان تعداد قسم را تکرار و در نتیجه جرم را اثبات کند.

اجرای قسامه

اولین شخصی که میتواند درخواست قسامه دهد شاکی پرونده است. اگر شاکی نخواهد از قسامه بهره ببرد. می تواند قسامه را از متهم مطالبه کند.و طبق قانون اگر متهم قسامه را اجرا کند متهم تبرئه خواهد شد. اگر متهم نخواهد یا نتواند قسامه را اجرا کند.محکوم به پرداخت دیه خواهد شد. بهترین وکیل کیفری در اصفهان بیان میکند که عدم اجرای قسامه نمیتواند موجب قصاص و اعدام متهم شود.