درد داریم?

میدانی دلبر جان روزهای خیلی عجیبی شده اند یک جوری که چشمانم را روی هم...