با یک سوال شروع کن ؟

فقط با یک سوال شروع می کنم

آیا می تونی با دنبال کردن من به من کمک کنی ؟

بی تفاوت رد نشو جواب این سوال کمک به خودته هم به من

بی تفاوت نشو من سوال های زیادی دارم که جوابش پرسش جدید تویه هم من

بی تفاوتی مرگه , انسان با ارتباط رشد می کنه پس دوست من شو بی منت هم من

بی تفاوت از کنار من رد نشو , هم تو می تونی در سرنوشت من باشی بی منت و خوش هم من

همه چیز و رو نخواه و هم کاره هم نه , در دنیایی که ارتباطی نیست دوست من شو در فاصله های دور هم من

من

برنامه نویس

و دانشجوی کامپیوترم

و تو

هیچ فرقی نمی کنه

که دختری یا پسر , خانمی یا اقا

با من اشنا شو , هم من

انجامش بده

حالا تو

نوشتن عنوان برای عکس (اختیاری)
نوشتن عنوان برای عکس (اختیاری)