ویرگول
ورودثبت نام
نرده مهدیس
نرده مهدیس
خواندن ۲ دقیقه·۸ ماه پیش

10نکته بسیار مهم در راه پله که ناظر معمار باید رعایت کند

ابعاد راه پله و تقسیم بندی پله باید توسط ناظر معمار کنترل شود . مطابق مقرارت ملی ساختمان باید به چند نکته توجه داشت که در ادامه با آن آشنا میشویم .

حداقل عمق و حداکثر شیب کف پله :

https://virgool.io/p/vxrxco4gpfog/%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%85%D9%82%DA%A9%D9%81%D9%BE%D9%84%D9%87%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D9%82%D9%8428%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AD%D8%AF%D8%A7%DA%A9%D8%AB%D8%B12%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%D8%B4%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%D9%87%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AF.%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B9%D9%85%D9%82%DA%A9%D9%81%D9%BE%D9%84%D9%87%D8%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B5%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B5%D9%88%DB%8C%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A6%D9%85%D9%84%D8%A8%D9%87%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%A2%D9%85%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%AF%D9%88%DA%A9%D9%81%D9%BE%D9%84%D9%87%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%B4%D9%88%D8%AF.

ارتفاع پله :

ارتفاع هر پله باید حداقل 10 و حداکثر 18 سانتی متر و به گونه ای تعیین میشود . که مجموعه اندازه ی عمق کف پله و دو برابر ارتفاع آن بین 36 و 64 سانتی متر باشد . برای ارتفاع پله ، باید فاصله بین لبه جلوی دو کف پله متوالی را به صورت عمودی اندازه گرفت .

حداقل ارتفاع راه پله غیر سرگیری پله و پا گرد :

طبق قانون مقرارت ملی ساختمان ارتفاع راه پله غیر گرد پله و پا گرد های آنها در تمام طول مسیر 205 سانتی متر است که از لبه ی هر کف پله اندازه گیری میشود .

نور گیری و تهویه در راه پله :

طبق قانون مقرارت ملی ساختمان گروه 6 تا 8 در صورت عدم امکان نور گیری راه پله ها با پنجره دیواری ، علاوه بر تامین نور طبیعی از سقف راه پله تعبیه برق اضطراری برای تامین نور مصنوعی الزامی است .

https://virgool.io/p/vxrxco4gpfog/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2%DA%A9%D8%A7%D9%87%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D8%B6%D9%85%D9%81%DB%8C%D8%AF%D9%87%D8%B1%D9%BE%D9%84%D9%87%D8%AF%D8%B1%D8%B4%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B7%D8%AE%D8%A7%D8%B5:

طبق قانون مقرارت ملی ساختمان هر پله باید دست کم 110 سانتی متر عرض مفید داشته باشد . مگر آنکه مجموع تعداد متصرفان تمام طبقات استفاده کننده از راه پله کمتر از 50 نفر باشد . که در آن صورت ، عرض مفید را میتوان 90 سانتی متر کاهش داد .

حداقل عرض پا گرد پله :

طبق قانون مقرارت ملی ساختمان حداقل عرض پله الزامی ، بر حسب نوع ، و بار تصرف و متناسب با با تعداد استفاده کنند گان تعیین میشود . در هر صورت پلکان های دارای پا گرد که عموم از آن استفاده کنند . با عرض مفید کمتر از 2.40 متر مجاز نیست . مگر آنکه در مقرارت اختصاصی تصرفی به گونه ای دیگر تعیین شده باشد.

سخن آخر :

برای دریافت مشاوره در انتخاب طرح و استعلام قیمت دقیق نرده های طرح چوب دلخواه تان میتواند با ما از طریق شماره تماس 09123241074 با ما همراه باشید . شرکت نرده مهدیس اولین تولید کننده نرده طرح چوب در خاورمیانه میباشد .

مقرارت ملی ساختمانینرده راه پلهنرده طرح چوبشرکت نرده مهدیسناظر معمار
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید