به وجود خدا باور داری ؟ نه ؟ پس دلیل بیاور

درباره ی اینکه چه کسی خدا را به وجود آورده
قطعا نمی توان جوابی داد
چون همه میگوییم همه چیز خالق دارد ، پس خدا را چه کسی به وجود آورده ؟


قطعا خدا وجود دارد
اگر چیزی جز این باشد و خدا حتی یک درصد وجود نداشته باشد ، جهان مسخره می‌شود !
پس بیاین حتی اگه کل کیهان هم گفتند که خدایی برای پرستش وجود ندارد ، باز ما معتقد باقی بمانیم
چون مطمئنم همتون شده جایی توی زندگیتون به مشکلی عظیم بر بخورید که هیچ کس توانایی حل آن را ندارد ، اما شما از ته قلب با خدا سخن گفتید و از او راه چاره ای خواسته آید و آن مشکل برطرف شده است !
ممکنه برای کودکی چهار ساله آن مشکل گم‌ شدن اسباب بازی اش باشد و برای یک آدم بزرگ ۳۵ ساله آن مشکل بی پولی و بی کاری باشد !
آیا شما میتوانید انکار کنید که تمام آن مشکلات عظیم تصادفا حل شده اند ؟ اگر آره دلیلی بیاورید که منطقی باشد و از رو احساسات نباشد !