من عاشق کتاب خواندنم و یک مربی کودک تمام دنیایم خلاصه میشود در لبخند کودکان شاید یک فعال حوزه سیاست هم باشم شاید