از قدیم گفتن "دهن مردمو نمیشه بست" صاف که میشه کرد، گل که میشه گرفت، جر که میشه داد، نه ولم‌ کنید ببینم چی میگن:|