نقد و بررسی کتاب اصول و کلیات خدمات بهداشتی باقیانی مقدم

اصول و کلیات خدمات بهداشتی باقیانی مقدم بر اساس سرفصل‌های درس کلیات بهداشت عمومی نوشته شده است. در این کتاب تعاریف و مفاهیم بهداشت عمومی و سلامتی و طیف سلامت ارائه می‌شوند.

همچنین جمعیت شناسی از دیگر مطالبی است که در این کتاب بررسی می‌شوند. وضع موجود مسائل بهداشتی – درمانی در ایران و شاخص‌های بهداشتی آن، مراقبت‌های اولیه بهداشتی و سیستم‌های ارائه خدمات بهداشتی درمانی در ایران، آموزش بهداشت در برنامه‌های مختلف بهداشتی، بهداشت محیط، اهمیت بهداشت خانواده، ایمن سازی علیه بیماری‌های عفونی، نظام عرضه خدمات بهاشتی در جهان و ایران، سازمان‌های بهداشت بین المللی و سازمان‌های ارائه دهنده خدمات بهداشت جهانی در ایران است.

این کتاب می‌تواند نیاز تمام اساتید و دانشجویان را در زمینه اصول و کلیات خدنات بهداشتی برطرف نماید. همچنین برای نگارش این کتاب از آخرین منابع اصول و کلیات خدنات بهداشتی استفاده شده است.

فهرست کتاب اصول و کلیات خدمات بهداشتی

  • فصل 1 : تعاریف و مفاهیم بهداشت عمومی و سلامتی و طیف سلامت
  • فصل 2 : جمعیت شناسی پزشکی
  • فصل 3 : وضع موجود مسائل بهداشتی – درمانی در ایران و شاخص های بهداشتی
  • فصل 4 : مراقبت های اولیه بهداشتی و سیستم ارائه خدمات بهداشتی درمانی در ایران
  • فصل 6 : بهداشت محیط
  • فصل 7 : اهمیت بهداشت خانواده
  • فصل 8 : ایمن سازی علیه بیماری های عمده عفونی
  • فصل 9 : نظام عرضه خدمات بهداشتی درمانی در ایران و جهان
  • فصل 10 : سازمان های بهداشت بین المللی و سازمان های ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی در ایران