حسرت

حسرت،آرزو،آه،غم همه این احساس تلخ هستن،تلخی این احساسات وقتی بیشتر میشه که آرزو هات محقق نشه،و تو با دیدن یه تصویر یه فیلم خوندن یه نوشته به یادش بیفتی و با حسرت آه بکشی

و با غم تو گذشته غرق بشی.بعضی وقتا آدم به جایی تلاش برای آرزو و رسیدن بهش،خودشون رو شکست خورده میدونن و مدام حسرت میخورن...حسرت شادی های که نداشتی،جایی که ندیدی،روش زندگی که نداشتی و اشتباهاتی که کردی.

به گذشته سفر نمی کنیم،بعضی وقت ها با دنیای خیالی به آینده میریم و با توجه به اوضاع سخت امروز خودمون رو شکست خورده امروز میدونیم....