ویرگول
ورودثبت نام
شاهرخ خیرخواه
شاهرخ خیرخواه
خواندن ۳ دقیقه·۱ سال پیش

فهم درست ازسیاست

#پاورقی_فهم_درست_ازسیاست


بدون فهم درست ازسیاست ماهيت سیاسی هیچ نظام وحکومتی را نمي توان بررسي  کردوشناخت،لذاديدگاههاي نادرست درباره سیاست حکومت ها ممکن است پیامدهای جبران ناپذیری رامتوجه منتقدناآگاه نماید!.

ابتدابایدجامعه راشناخت،شکل ساختارهرجامعه پوسته سیاسی ونظام هرکشوری ست، درحقیقت رفتاراحادمردم درعرصه های مختلف،مخصوصاً نه هنجار!بلکه ناهنجاری جوامع  منجر مي شودکه فهم درست از مسائل سیاسی آن جامعه داشته باشیم.

"هارولد لاسول" در سال 1936 گفت که سياست عبارت از اين است كه "چه كسي، چه چيز را، كي و چگونه به دست مي آورد". آنچه افراد و گروه ها به دست مي آورند، نتيجه كارهايي است كه خودشان و ديگران انجام مي دهند، ناشي از شيوه سازماندهي جامعه است و قوانين و مقررات پذيرفته شده اي كه برانجام امور حاكم است.

لذا ازدیدگاه من دربسیاری ازجوامع مخصوصادرخاورمیانه مردم به علت اینکه هنوزنمی دانندچه چیزی جامعه سازاست،

وبرای رسیدن به تجددومدرنیزه درپی راه های میانبرهستند_

ازاین روهمیشه شعورسیاسی شان در تعویض حکومت ها دست به دست میشود!،

اکثریت مردمان خاورمیانه فهم صحیح ازانقلاب ندارند_وانقلاب رادرهر گونه ای نتیجه انفجارتمدن میفهمند!

مثلا انقلاب ۱۹۱۷ روسیه که لحاظ جغرافیایی درخاورمیانه قرارنداردامانمونه آشکاری براین موضوع ست؛این انقلاب جنبشی اعتراضی، ضد امپراتوری روسیه بود که در سال ۱۹۱۷ رخ داد و به سرنگونی حکومت تزارهاشد اما ماحصل این انقلاب این شد که نظام های دیکتاتوری باشعارهای آزادی خواهانه چون قارج سمی ازدل مردم بیرون آیند_واستالین به جامعه قالب گرددونتیجه ش درپی ادامه همان نظام کمونیستی !، میخائیل سرگئیویچ گورباچُف از سال ۱۹۸۵ تا ۱۹۹۱ واپسین رهبر اتحاد شوروی بود. تلاش‌ها و اصلاحات او باعث پایان جنگ سرد شد اما هم‌زمان یگانگی سیاسی حزب کمونیست اتحاد شوروی را نیز پایان داد و نهایتاً باعث فروپاشی شوروی شد. 

رشدسیاسی جوامع درگروْ همه احادجامعه درجهت خودشناسی فردی ست

واین تغییررا به همدیگر انتقال دهند،نتیجه  این عمل منجربه تبادل اندیشه میگردد،جامعه اندیشه درست جذب میکند،ورفته رفته اندیشه های نادرست فراموش میشوند،

یک مثال غیرسیاسی میزنم«همین۲ دهه پیش مردم نسبت به پرت کردن بطری نوشابه وووبه سطح خیابان بی تفاوت بودند!اما باتغییررفتارفردی دراین زمینه ،وگفتمان متقابل این عمل نادرست امروزه بسیارتوسط مردم کنترل شده است»

مسائل سیاسی هم چنین است

اگرمردم یک جامعه سلامت هنجاری خودشان رابدست نیاورند هیچ نظام وحکومتی درهرشکلش چه دمکراسی_چه مونارشی چه دیکتاتوری وهرحکومت درفرم فتولیتاروحکومت های مذهبی وپادشاهی وغیره هم باشد تفاوتی در روندرشد جامعه نخواهد داشت،

همیشه مردمانی باشعورسیاسی درست از را مدنیت مدل درست یک حکومت رادرکشورشان پایه گذاری خواهند نمود_شکستن هنجارها حکومتهارا مقابل ملتها قرارمیدهد،جامعه آسیب خواهددید، دیکتاتوری درهمه نوعش منفوراست لذا دمکرات ترین حکام بجهت فهم نادرست سیاسی یک جامعه_به دیکتاتورتبدیل شدند!

هیتلربا رای مردم به حکومت رسید اما جامعه آن دوران آلمان تمایل به نژادپرستی داشتندوازاین رونازیسم توسط هیتلرشکل گرفت وفجایع جهانی به بارآورد،وبعدازشکست نازیسم سالهاآلمان به نیمه شرقی وغربی جدا شده بود،

درواقع دیکتاتورها زاییده عملکردنادرست جوامع هستند.یک جامعه سالم مدنی بدون آتش زدن بانکها ومعابرعمومی ونزاع خیابانی به اهداف خود زودتروعمیق ترخواهدرسید....


#شاهرخ_خیرخواه۱۳۹۶

#پاورقی

#اسلحه_به_مدل_غرب


غربی ها اسحه هاشان را به خاورهای ایدولوژیک می فروشند،

انگاه که خانه مذهبی ترها ویران شد!

وجایی برای اسکان کودکان نبود

دلارهاشان راکمی انطرفتربه بهای خون کودکان کار بالا میبرندو درجایی دیگرازاین خاور نیز عکس اسلحه ای را با مگسک پروانه وارو خشابی از مداد رنگی نقاشی میکنند!!!!

بی چاره مردی که روزشمار یارانه اش برتسبیح ش ذکر میشود که شاید یخچالش قدری نفس بکشد،


اهای مدعیان قدرتهای پوشالی این را یقین بدارید که لاشخورها درلاشه ها می لولند!

غربی ها درخاورفقط به قسمت عرب زبانش چشم ندوخته اندبلکه همانجائی که تو نشسته ای و فریادمرگ بر ت هواراست

سینی شربت بدست دارندوکنارت قدم میزنند،!،


بیا یکبارهم که شده ازبی نانی فردا نترس!

ترس تو یعنی فواره خون واسلحه......

#شــاهرخــ_خــيرخــواه

۱۳۹۶

#پاورقی


همیشه رعیا درهنگام نیاز

به اغنیا رجوع می کنند!

ازاین روتا مادامی که چنین باشد؛برابری حاصل نمیگردد،

ورعیتی که ازباب آموختن فهم به ادیبان رجوع کند_دیگر رعیت نیست!عالم است.

#شاهرخ_خیرخواه

جامعه مدنیجنگ سردفروپاشی شورویفهم ازسیاستسیاسی
شاهرخ خیرخواه زاده۱۳آبان۱۳۵۷ازشهررشت،فارغ تحصیل مهندسی شیمی،نویسنده رمان مقاله وآرایه های ادبی
شاید از این پست‌ها خوشتان بیاید