همراهان رئیسی به نیویورک چه کسانی هستند؟

برخی رسانه ها فیلم کوتاهی از همراهان رئیسی در این سفر منتشر کرده اند که در میان آنها از چهره های شناخته شده میتوان به وحید جلیلی اشاره کرد.

https://ivnanews.ir/%DA%86%D9%87-%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%86%D8%AF